Giấy ủy quyền là gì? Chức năng khác nhau của từng loại giấy ủy quyền mà bạn cần biết

Có thể nói là bạn đã nghe rất nhiều về giấy ủy quyền, tuy nhiên sẽ có không ít người hiểu được công dụng của giấy ủy quyền cũng như là trong luật pháp Việt Nam thì sẽ có bao nhiêu loại giấy ủy quyền được chấp nhận. Bài viết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này bạn nhé!

Tìm hiểu về ủy quyền

Trước khi tìm hiểu về giấy ủy quyền thì chúng ta cần hiểu được ủy quyền là gì?

Ủy quyền là gì?

Có rất nhiều người sẽ nhầm lẫn là hình thức ủy quyền sẽ giống như là một người nào đó tiến hành giao việc cho một người khác mà người đó sẽ chỉ thực hiện tất cả những gì được giao. Đây là cách suy nghĩ hoàn toàn không đúng.

Theo định nghĩa trong pháp luật thì ủy quyền sẽ là cá nhân/tổ chức cho phép cá nhân/tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó và vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép/uỷ quyền đó.

giay-uy-quyen-1

Người được ủy quyền sẽ thay người ủy quyền quyết định tất cả hành động pháp lý về tài sản được giao phó

Ủy quyền chính là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện, đồng thời nó cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận các kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền mang lại.

Những hình thức ủy quyền được pháp luật cho phép

Trong luật pháp Việt Nam hiện nay thì sẽ có 3 hình thức ủy quyền chính, bao gồm: ủy quyền cá nhân, ủy quyền pháp nhân, ủy quyền hộ gia đình.

 • Ủy quyền cá nhân:

Việc một người nào đó muốn bán đi tài sản mà họ đang sở hữu ví dụ như là đất đai nhưng họ hiện không có mặt để tiến hành làm thủ tục mua bán, thì họ sẽ nhờ một người đáng tin cậy để đại diện mình tiến hành các hoạt động mua bán mảnh đất thay đó cho mình. Trong trường hợp này người đại diện sẽ theo ủy quyền là cá nhân.

Giay-uy-quyen-2

Ủy quyền chính là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện

 • Ủy quyền pháp nhân:

Trường hợp người đó nhờ không nhờ bạn của mình để tiến hành hợp đồng buôn bán nhà đất mà lại nhờ nhờ một công ty nhà đất nào đó tiến hành việc mua bán mảnh đất thay cho mình, thì đây sẽ là trường hợp người đại diện theo ủy quyền là pháp nhân.

 • Ủy quyền hộ gia đình:

Trường hợp này thì người ủy quyền chỉ có thể là người trong chính hộ gia đình. Người được ủy quyền phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 143 BLDS.

Các loại mẫu giấy ủy quyền 

Dưới đây là các mẫu giấy ủy quyền mà bạn có thể tham khảo.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————– o0o ————-

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành;

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

 1. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………………… Cấp ngày: …………………….. Nơi cấp:………………………

Quốc tịch: …………………………………………………………………………………………………………..

 1. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên: ……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND: ………………………Cấp ngày:………………..Nơi cấp:……………………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………….

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Mẫu giấy ủy quyền ký thay giám đốc

CÔNG TY …                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
Số:………./UQ-TN                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày…..tháng…..năm 2011

GIẤY ỦY QUYỀN


Người ủy quyền:
Ông: …………………
Chức vụ: Giám đốc  Công ty ………….
Địa chỉ:……………..
Người được ủy quyền:
Ông: ……………………..
CMND số:…………..
Địa chỉ:……………..
Chức vụ: ………….
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
1. Người được ủy quyền được quyền đại diện Công ty……………..: ký kết các hợp đồng ………., các chứng từ, văn bản liên quan đối với các trường hợp …………
2. Người được ủy quyền được sử dụng con dấu của Công ty …. trong việc ký kết các hợp đồng, văn bản, chứng từ nêu trên.
3. Người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện các công việc theo ủy quyền và không được phép ủy quyền lại.

THỜI HẠN ỦY QUYỀN:
Giấy ủy quyền này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế và không bị giới hạn hiệu lực bởi thời hạn 01 (một) năm theo quy định tại điều 582 Bộ luật dân sự……….    

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                                     NGƯỜI ỦY QUYỀN

Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng

Kính gửi: Ngân Hàng ……………………………………………………………………………………..

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:…………………….Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………

Là chủ tài khoản của hộ kinh doanh……………………………………………………………….

Giấy phép ĐKKD số:……………………………..Ngày cấp:……………….Nơi cấp:…………

Là chủ (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu số:

1/ ……………………………………………………………………3/……………………………………….

2/ ……………………………………………………………………4/……………………………………….

Mở tại Ngân hàng …………………………………………………………………………………………..

Tôi đồng ý ủy quyền cho:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu số:…………………………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………..

Được sử dụng (các) tài khoản thanh toán, thẻ tiết kiệm, chứng chỉ vàng, kỳ phiếu nói trên của tôi trong phạm vi ủy quyền sau:

A. ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THANH TOÁN

1. [ ] Được quyền sử dụng với số tiền tối đa cho từng lần giao
dịch là: ……………………………………………………….

……………………………………………………………..

2. [ ] Được quyền phát hành séc với số tiền tối đa cho từng lần
giao dịch là: ………………………………………………….

3. [ ] Nội dung ủy quyền khác: ……………………..

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Thời hạn: Từ ngày:……………..đến ngày…………..

Từ ngày:…………..đến khi có văn bản khác thay thế.

B. ĐỐI VỚI THẺ TIẾT KIỆM, CHỨNG CHỈ VÀNG, KỲ PHIẾU

1. [ ] Được rút gốc

2. [ ] Chỉ được rút lãi

3. [ ] Được rút gốc và lãi

Thời hạn: Từ ngày:…………đến ngày…………….

Từ ngày:………….đến khi có văn bản khác thay thế.

 

 

 

 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và xác nhận ngân hàng không chịu trách nhiệm nếu có việc tranh chấp giữa Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền.

Lưu ý:

 1. Bên ủy quyền và (hoặc) Bên được ủy quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Ngân hàng biết khi xảy ra trường hợp chấm dứt việc ủy quyền trước thời hạn.
 2. Việc hết hiệu lực của Giấy ủy quyền này không làm chấm dứt trách nhiệm của Bên ủy quyền đối với các cam kết, giao dịch do Bên được ủy quyền đã xác lập với ngân hàng.

Ngày…………tháng……….năm ……………

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận Ngân hàng

Kiểm soát

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Trưởng phòng nghiệp vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN LẤY SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..tại……………………………………………………..

Chúng tôi gồm các bên sau đây:

 1. Bên ủy quyền:

Họ và tên:………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:…………………………………

Ngày cấp:……………………………………Nơi cấp:………………………..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………

 1. Bên được ủy quyền:

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân:…………………………………

Ngày cấp:……………………………………Nơi cấp:…………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

III. Nội dung ủy quyền:

 1. Bên ủy quyền là ông/bà……………………..ủy quyền cho ông/bà……………..lấy sổ bảo hiểm xã hội với những thông tin sau:

– Nơi lấy sổ:………………………………………………………………………

– Sổ bảo hiểm xã hội mang tên của ông/bà:………………………………………

– Số sổ bảo hiểm xã hội:………………………………………………………………………………

– Nơi cấp sổ bảo hiểm xã hội:……………………………………………………………………………

– Ngày tháng năm được cấp sổ bảo hiểm xã hội:……………………………………

 1. Liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội để nhận chế độ:…………………………
 2. Thời hạn ủy quyền:…………………………………………………………
 3. Cam kết thực hiện

Kể từ ngày giấy ủy quyền này được chứng thực, bên được ủy quyền có đầy đủ quyền để lấy sổ bảo hiểm xã hội. Bên được ủy quyền phải thực hiện đúng nghĩa vụ đi lấy sổ bảo hiểm xã hội cho bên ủy quyền đúng thời gian và địa điểm như đã thỏa thuận và không lấy bất kỳ khoản phí nào từ bên ủy quyền.

Hai bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ như đã cam kết trong giấy ủy quyền

Nếu xảy ra tranh chấp, hai bên sẽ tự giải quyết trên cơ sở thỏa thuận và thiện chí.

……………..ngày….tháng…năm….

Chứng thực của UBND cấp xãBên ủy quyềnBên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Kính gửi:  PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG

……………………………………………………

Em tên là ………………………………..sinh ngày………….tại……..……………..……

Sinh viên lớp………….Khoa…………………………MSSV………….…………

Tốt nghiệp ngành……………bậc/hệ……………………….Năm tốt nghiệp………

CMND số…………………………….….do CA tỉnh………..cấp ngày………………

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)………………………………………………………sinh ngày…………………………………………..tại……………………….…………..

CMND số…………………………………………..do CA tỉnh………………….cấp ngày……………………..……… đến làm thủ tục nhận thay em.

Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

 ……….., ngày…tháng….năm…..
Người được ủy quyền
(Ký, viết đủ họ tên)
Người ủy quyền
(Ký, viết đủ họ tên)
Xác nhận của cơ quan
(Ký, viết đủ họ tên)
Xét duyệt của phòng Đào tạo

Trên đây là một số mẫu giấy ủy quyền mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn thật nhiều thông tin hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Maybe you are interested

 • bạc nhớ theo giải 2

  Bạc nhớ theo giải đặc biệt – Kỹ thuật không thể thiếu khi chơi cá cược

  Tóm Tắt Nội Dung1 Bạc nhớ theo giải đặc biệt và những thông tin cơ bản1.1 Khái niệm bạc nhớ1.2 Kỹ thuật đánh lô đề bằng kỹ thuật bạc nhớ theo giải đặc biệt2 Cách tính bạc nhớ theo giải đặc biệt2.1 Theo dõi giải đặc biệt trong quá khứ2.2 Theo dõi giải đặc biệt …

 • cách tính lô theo ngày 5

  Hướng dẫn các cách tính lô theo ngày theo từng miền

  Tóm Tắt Nội Dung1 Cách tính lô đề miền Bắc chính xác nhất1.1 Cách tính lô đề bằng cách ghép giải có 3 số giống với giải đặc biệt1.2 Cách tính lô theo ngày bằng bắt tổng đề2 Cách tính lô đề miền Nam Lô đề được biết đến là trò chơi có tính may …

 • chuyen-ho-khau-2

  Thủ tục chuyển hộ khẩu như thế nào giữa các địa phương?

  Tóm Tắt Nội Dung1 1.Thủ tục chuyển hộ khẩu – cắt khẩu như thế nào?1.1 a.Về đối tượng thực hiện như sau:1.2 b. Các loại thủ tục để thực hiện cắt hộ khẩu1.3 c. Hướng dẫn làm thủ tục đăng kí thường trú (nhập khẩu) Việc chuyển đổi hộ khẩu đã có luật rất rõ, …

 • dd3

  RSI là gì? Ý nghĩa của nó trong thị trường kinh tế hiện nay

  Tóm Tắt Nội Dung1 Khái niệm về đường RSI trong chứng khoán1.1 RSI là một công cụ rất hữu ích2 Cách tính RSI2.1 Ý nghĩa của RSI2.2 Xác định xu hướng giá tương lai2.3 Xác định tính phân kỳ, hội tụ của giá2.4 Ngược lại: Thuật ngữ RSI có thể nói là còn khá mới …

 • dd3

  Vai trò của vốn hóa thị trường trong đời sống hiện nay

  Vốn hóa thị trường, một khái niệm không còn quá xa lạ với chúng ta trong đời sống hiện nay. Tuy nhiên không phải ai đều biết rõ vốn hóa thị trường là gì. Vì thế chúng ta sẽ tìm hiểu thuật ngữ này trong bài viết hôm nay nhé! Thế nào là vốn hóa …

 • dd3

  Lợi nhuận trước thuế và ý nghĩa của nó trong doanh

  Tóm Tắt Nội Dung1 Lợi nhuận trước thuế nghĩa là gì2 Tầm quan trọng của lợi nhuận trước thuế khi tiến hành đầu tư3 Công thức tính lợi nhuận trước thuế mà doanh nghiệp cần biết4 EBIT = Thu nhập – Chi phí hoạt động5 EBIT  = Thu nhập sau thuế + Thuế + Lãi …